Γραφείο Εκδόσεως Αδειών Γάμου και Διαζευκτηρίων

Συγκεντρωτική λίστα δικαιολογητικών για Άδεια Γάμου και Έκδοση Διαζυγίου 

Νομικές Προϋποθέσεις Θρησκευτικού Γάμου:
Οι Μελλόνυμφοι θα πρέπει να έχουν κλείσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους.
Στην περίπτωση των ανήλικων, αν η τέλεση του Γάμου επιβάλλεται από σημαντικό λόγο (π.χ. εγκυμοσύνη, αρπαγή, κ.λπ.), τα πρόσωπα που ασκούν την γονική μέριμνα ή έχουν κατά νόμο την επιμέλεια των ανηλίκων υποβάλλουν Αίτηση στην οικεία Ιερά Μητρόπολη ότι συγκατατίθενται να τελεσθεί αυτός ο Γάμος. Η Αίτηση με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται αρμοδίως στην Ιερά Σύνοδο, η οποία και εγκρίνει «κατ’ οικονομίαν» την τέλεση του Μυστηρίου.
Σε περίπτωση προηγούμενου Γάμου θα πρέπει να υπάρχει διαζύγιο (Διαζευκτήριον διά Γάμον).

Ποιοι μπορούν να Τελέσουν θρησκευτικό Γάμο:
Κωλύεται ο Γάμος με πρόσωπα που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος με κατ’ ευθείαν γραμμή (απεριορίστως) και εκ πλαγίου έως και του δ’ βαθμού (εξαδέλφια).
Οι Μελλόνυμφοι θα πρέπει να είναι και οι δύο Χριστιανοί. Εάν ο ένας είναι αλλόθρησκος θα πρέπει να προηγηθεί το Μυστήριο του Βαπτίσματος.
Στην περίπτωση Μικτού Γάμου, μεταξύ Ελλήνων πολιτών, Ορθοδόξου και Ετεροδόξου (Καθολικού ή Προτεστάντη), όπου το ζευγάρι επιθυμεί να τελέσει δύο (2) Μυστήρια, θα πρέπει το Μυστήριο στην Ορθόδοξη Εκκλησία να είναι το τελευταίο και θα πρέπει να φέρει Πιστοποιητικό Αγαμίας από την Εκκλησία που ανήκει. Κατά την έκδοση των Αδειών Γάμου, οι Μελλόνυμφοι θα πρέπει να υπογράψουν ότι τα τέκνα που θα προέλθουν από το Γάμο αυτό θα βαπτισθούν και θα ανατραφούν σύμφωνα με το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δόγμα.

Για τους αλλοδαπούς που πρόκειται να συνάψουν Γάμο απαιτείται Άδεια Παραμονής. Ειδικότερα, αν ένας από τους δύο Μελλόνυμφους είναι αλλοδαπός θα πρέπει να φέρει:
1. Βεβαίωση του Προξένου της χώρας του στην Ελλάδα ότι δεν έχει κώλυμα Γάμου (μεταφρασμένη στα Ελληνικά),
2. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως (μεταφρασμένη στα Ελληνικά),
3. Άδεια Παραμονής ή Κάρτα προσωρινής Άδειας Παραμονής.
4. Ληξιαρχική Πράξη Βαπτίσεως και Πιστοποιητικό Αγαμίας από τη Μητρόπολη της χώρας του.

Δικαιολογητικά για Τέλεση Θρησκευτικού Γάμου:
Αρχικά οι Μελλόνυμφοι θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον Εφημέριο Ιερέα της Ενορίας τους για να συζητήσουν σχετικά με την ημερομηνία και το Μυστήριο του Γάμου.

Για την έκδοση Άδειας Γάμου χρειάζονται:
1. Παράβολο χαρτοσήμου Δεκαπέντε (15) Ευρώ. Προμηθεύεται από Δημόσιο Ταμείο (ΔΟΥ).
2. Παρουσία των δύο Μελλονύμφων με τις Αστυνομικές τους Ταυτότητες για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών σε ημέρα και ώρα, που θα έχουν προκαθορίσει με τον Εφημέριο του Ιερού Ναού.
3. Πιστοποιητικό Αγαμίας και ασχέτου συγγενείας για τον καθένα από τους Μελλονύμφους. Εκδίδεται από τον Εφημέριο Ιερέα. Για την έκδοσή του απαιτούνται:
4. Δύο ενήλικοι μάρτυρες με τις Αστυνομικές τους Ταυτότητες.
5. Δύο Δηλώσεις του Ν.1599/1986 (που αντικατέστησε το Ν.105) περί της κατοικίας και της αγαμίας των Μελλονύμφων. (Συμπληρώνονται παρουσία του Εφημέριου Ιερέα και υπογράφονται από τον κάθε Μελλόνυμφο χωριστά).

Ειδικές Περιπτώσεις:
Σε περίπτωση διαζευγμένου/ης, είναι απαραίτητο το Διαζευκτήριο με την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ», το οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, όπου αυτός τελέσθηκε. Σε περίπτωση διαλυθέντος πολιτικού Γάμου κατατίθεται η Ληξιαρχική Πράξη του Γάμου με το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης, το οποίο λύει το Γάμο αυτό. Εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου.
Σε περίπτωση χηρείας κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και Πιστοποιητικό τελεσθέντος του προηγούμενου Γάμου από την οικία Μητρόπολη που τελέσθηκε ο Γάμος ή Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου Γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους Μελλονύμφους κατοικεί σε άλλη Ενορία το Πιστοποιητικό Αγαμίας εκδίδεται από τον Εφημέριο Ιερέα της Ενορίας του. Αν η Ενορία ενός από τους Μελλόνυμφους ανήκει και σε άλλη Μητρόπολη από αυτή που θα τελεσθεί ο Γάμος, το Πιστοποιητικό Αγαμίας θα πρέπει να θεωρείται πρώτα από τη Μητρόπολη αυτή κι έπειτα προσκομίζεται στον Εφημέριο Ιερέα, ο οποίος θα τελέσει το Γάμο.