ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

   Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλά­των (Κρι­κρής) ε­γεν­νή­θη στην Ι­ε­ρά νή­σο της Πά­τμου το έ­τος 1962, ό­που πα­ρα­κο­λού­θη­σε τις εγ­κύ­κλι­ες σπου­δές και α­πε­φοί­τη­σε α­πό την Πα­τμιά­δα Εκ­κλη­σι­α­στι­κή Σχο­λή. Το έ­τος 1977 ει­σή­χθη ως δό­κι­μος μο­να­χός στην Ι­ε­ρά Πα­τρι­αρ­χι­κή και Σταυ­ρο­πη­για­κή Μο­νή Α­γί­ου Ι­ω­άν­νου του Θε­ο­λό­γου και τον Α­πρί­λιο του 1979 ε­κά­ρη μο­να­χός υ­πό του θεί­ου του, μα­κα­ρι­στού Κα­θη­γου­μέ­νου Ι­σι­δώ­ρου (με­τέ­πει­τα Ε­πι­σκό­που Τράλ­λε­ων), λα­βών το ό­νο­μα Πλά­των, προς τι­μήν του Α­γί­ου Ε­θνοϊ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Πλά­τω­νος Α­ϊ­βα­ζί­δου, συγ­γε­νούς εκ πα­τρός του. Υ­πη­ρέ­τη­σε ως Κω­δι­κο­γρά­φος της Μο­νής, Κα­τη­χη­τής της Πα­τρι­αρ­χι­κής Ε­ξαρ­χί­ας Πά­τμου και α­σχο­λή­θη­κε με την πα­λαι­ο­γρα­φί­α στην Πα­τμια­κή Βι­βλι­ο­θή­κη.

   Χει­ρο­το­νη­θείς Δι­ά­κο­νος το 1983, δι­ο­ρί­σθη­κε στον Ι­ε­ρό Να­ό Α­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Αμ­πε­λο­κή­πων και Πρε­σβύ­τε­ρος-Αρ­χι­μαν­δρί­της το έ­τος 1985, υ­πη­ρε­τή­σας στην Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Πε­ρι­στε­ρί­ου, α­να­πτύ­ξας πλού­σια πνευ­μα­τι­κή δρα­στη­ρι­ό­τη­τα σε ό­λους τους το­μείς της ε­νο­ρια­κής ποι­μαν­τι­κής. Ε­πί δε­κα­ε­τί­αν ε­ξέ­δι­δε και δι­ηύ­θυ­νε το μη­νια­ίο πε­ρι­ο­δι­κό «Ε­νο­ρια­κή Δι­α­κο­νί­α». Το 1997 με­τα­τέ­θη­κε στην Ι­ε­ρά Αρ­χι­ε­πι­σκο­πή Α­θη­νών, ό­που έ­ως σή­με­ρα δι­α­κο­νούσε ως Προ­ϊ­στά­με­νος του Ι­ε­ρού Να­ού Α­γί­ου Δη­μή­τρίου Αμ­πε­λο­κή­πων, τον ο­ποί­ον ε­ξω­ρά­ι­σε, ε­πε­ρά­τω­σε δε και εξό­πλι­σε Ε­νο­ρια­κό Ξε­νώ­να Φι­λο­ξε­νί­ας, ι­δρύ­σας εν­τός αυ­τού Πα­ρεκ­κλή­σιο προς τι­μήν της Ο­σί­ας Μα­ρί­ας της Αι­γυ­πτί­ας.

   Σπού­δα­σε Θε­ο­λο­γί­α στην Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή του Κα­πο­δι­στρια­κού Πα­νε­πι­στη­μίου Α­θη­νών. Α­πό τα φοι­τη­τι­κά του χρό­νια υ­πήρ­ξε ζω­η­ρό το εν­δι­α­φέ­ρον του για την Εκ­κλη­σι­α­στι­κή Ιστο­ρί­α και την σχέ­ση της Εκ­κλη­σί­ας με το Γέ­νος. Πραγ­μα­το­ποί­η­σε με­τα­πτυ­χια­κές σπου­δές στην Θε­ο­λο­γι­κή Σχο­λή του Α­ρι­στο­τε­λεί­ου Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λο­νί­κης (1996-1998). Το ε­πό­με­νο έ­τος έ­λα­βε Δί­πλω­μα Ει­δί­κευ­σης (m­a­s­t­er) στον το­μέ­α της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Ι­στο­ρί­ας και Δογ­μα­τι­κής Θε­ο­λο­γί­ας με τον βαθ­μό Ά­ρι­στα. Το 2002 εκ­πο­νή­σας δι­δα­κτο­ρι­κή δι­α­τρι­βή α­νε­κη­ρύ­χθη α­ρι­στού­χος Δι­δά­κτωρ Θε­ο­λο­γί­ας της Θε­ο­λο­γι­κής Σχο­λής του Α.Π.Θ.

   Ε­πί τε­τρα­ε­τί­αν υ­πη­ρέ­τη­σε ως Συ­νερ­γά­της του Γρα­φεί­ου Τύ­που και Δη­μο­σί­ων Σχέ­σε­ων της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκκλησίας της Ελλάδος και Αρ­χι­συν­τά­κτης της ε­φη­με­ρί­δος «Εκ­κλη­σι­α­στι­κή Α­λή­θεια». Α­πό το 1998 έως σή­με­ρον υ­πη­ρε­τεί ως Γραμ­μα­τεύς του Ι­δι­αι­τέ­ρου Γρα­φεί­ου του μα­κα­ρι­στού Αρ­χι­ε­πι­σκό­που κυ­ρού Χρι­στο­δού­λου και του νυν Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ.κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου, Ει­ση­γη­τής της Αρ­χι­γραμ­μα­τείας της Ι­ε­ράς Συνό­δου, Γραμ­μα­τεύς της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Γυ­ναι­κεί­ων Θε­μά­των, Υ­πεύ­θυ­νος του Δι­α­μη­τρο­πο­λι­τι­κού Δι­κτύ­ου Γυναι­κών και Ε­πι­με­λη­τής εκ­δό­σεως των «Δι­πτύ­χων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος».

    Εί­ναι μέ­λος της Δω­δε­κα­νη­σια­κής Ι­στο­ρι­κής και Λο­γο­τε­χνι­κής Ε­ται­ρεί­ας και συμ­με­τέσχε σε πολ­λές εκ­κλη­σι­α­στι­κές απο­στο­λές, συν­δι­α­σκέ­ψεις και συ­νέ­δρια. Δί­δα­ξε σε σχο­λές γο­νέ­ων και σε συ­νά­ξεις φοι­τη­τών και ε­πι­στη­μό­νων. Αρ­θρο­γρα­φεί σε ε­φη­με­ρί­δες και πε­ρι­ο­δι­κά, έ­χει δώ­σει δι­α­λέ­ξεις και έ­χει συγ­γρά­ψει με­λέ­τες θε­ο­λο­γι­κού και ι­στο­ρι­κού κυ­ρί­ως εν­δι­α­φέ­ρον­τος.

    Την 8η Ο­κτω­βρί­ου 2021 ε­ξε­λέ­γη υ­πό του Σε­πτού Σώ­μα­τος της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Ι­ε­ραρ­χί­ας της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος Μη­τρο­πο­λί­της Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης και η χει­ρο­το­νί­α του πραγ­μα­το­ποι­ήθηκε στον Καθε­δρι­κό Να­ό του Ευ­αγ­γε­λι­σμού της Θε­ο­τό­κου Α­θη­νών, υ­πό του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου το Σάββατο 9 Οκτω­βρί­ου 2021.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας