(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΟΡΤΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΙ 
ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ
 ΑΚΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ