(ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ - 05.07.2014) Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 
εις τας εορτίους εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ


ΕΟΡΤΙΕΣ ΕΓΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΟΧΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 


Σᾶς προσκαλοῦμεν εἰς τήν ὑποδοχήν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, τό Σάββατον 5 Ἰουλίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 18:30 εἰς τήν κεντρικήν πλατείαν τοῦ Σοχοῦ

Ὁ Μακαριώτατος θά λαμπρύνη μέ τήν παρουσίαν του τάς ἑορτίους ἐκδηλώσεις πού διοργανώνει ἡ Ἱερά ἡμῶν Μητρόπολις, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς συμπληρώσεως ἑβδομήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς κατά θαυμαστόν τρόπον διασώσεως τῆς περιοχῆς τοῦ Σοχοῦ ἐκ τοῦ ὁλοκαυτώματος, καί οἱ ὁποῖες θά κορυφωθοῦν μέ τόν ἐγκαινισμόν τοῦ Ἐπισκοπείου Σοχοῦ, τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ μνημείου τοῦ Ἀριστείδου Χατζηχαρίσκου, κτήτορος καί μεγάλου εὐεργέτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου-Σοχοῦ καί τόν ἐγκαινισμόν τοῦ Φιλοξενείου Νέων τῆς Ἳερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως. 

Παρακαλοῦμεν, ὅπως παραστῆτε καί τιμήσητε διά τῆς παρουσίας σας τάς ἑορτίους ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως. 


Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης