Ἑόρτιαι ἐκδηλώσεις επί τῇ ἱερᾷ μνήμη τοῦ μαρτυρίου τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυράννης - Ὀσσαίας