(19.06.2011) ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τήν Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΘΕΜΑ :  << Διαβίβασις τοῦ ἁπό 15.6.2011 Ἀνακοινωθέντος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου>>.Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως ληφθείσης ἐν τῆ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 15ης μηνός Ἰουνίου 2011, διαπέμπομεν ὑμῖν, συνημμένως ὧδε, τό ἀπό 15.6.2011 Ἀνακοινωθέν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί παρακαλοῦμεν ἱνα ἀναγνωσθῆ ἐπ΄ Ἐκκλησίαις τήν προσεχῆ Κυριακήν 19 ην μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., κατά τήν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας.


Συνημμένως : Σελίδα 1
                     
Σελίδα 2
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας