Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τής Α.Θ.Π., τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου