ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ἀνακοινοῦται ὅτι σήμερον 5ην τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ. καί περί ὥραν 3ην μεσημβρινήν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς-Λαγκαδᾶ θά τελεσθῇ ἡ Νεκρώσιμος Ἀκολουθία τῆς ἀοιδίμου μητρός τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης,  Εὐαγγελίας Χρ. Τασσιᾶ ἡ ὁποία ἔπειτα ἀπό μακροχρόνια ἀσθένεια ἐξεδήμησε πρός Κύριον.

Ἡ ἀείμνηστος ὑπῆρξε γόνος προσφυγικῆς οἰκογενείας, ὑπόδειγμα συζύγου καί μητρός, ἡ ὁποία καί ἀνέθρεψε τά τέκνα αὐτῆς ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου. 

Παρακαλοῦμεν διά τάς πρός Κυριον εὐχάς ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως αὐτῆς.


ἐκ τῆς Ι.Μ.ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας