(ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ) Περί τῆς λειτουργίας τῶν Γραφείων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατά τήν περίοδον τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος 2022.

Για να κατεβάσετε το Εγκύκλιον Σημείωμα σε μορφή PDF πατήστε εδώ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Ἀριθμ. Πρωτ.: 129


Ἐν Λαγκαδᾷ 4ῃ Ἀπριλίου 2022 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς τόν 
εὐλαβῆ Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς ΜητροπόλεωςΘΕΜΑ: Περί τῆς λειτουργίας τῶν Γραφείων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατά τήν περίοδον τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος 2022.

Σεβαστοί Πατέρες, 

Διά τοῦ παρόντος ἡμετέρου Ἐγκυκλίου Σημειώματος σᾶς γνωρίζομεν ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος τά Γραφεία τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά παραμείνουν κ λ ε ι σ τ ά ἀπό Παρασκευήν 15ην Ἀπριλίου ἕως Κυριακήν 1ην Μαΐου 2022.

Ὡς ἐκ τούτου παρακαλεῖσθε,πως διευθετήσητε ἄμεσα ἁπάσας τάς τυχόν ὑποθέσεις ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου, πού πρόκειται νά τελεσθοῦν κατά τήν διάρκειαν τῆς διακοπῆς τῆς λειτουργίας τῶν Γραφείων, ὥστε νά μήν ταλαιπωρηθοῦν οἱ νεόνυμφοι.

Ἔκτακτες περιπτώσεις ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου, Πιστοποιητικῶν Ἐλευθερογαμίας ἤ Διαζευκτηρίων θά ἐξυπηρετοῦνται κατόπιν τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας καί προγραμματισμένων συναντήσεων μετά τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Γραφείου Γάμων Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Δημητρίου Κουκουλεκίδη (τηλ. ἐπικ. 6985756149)

Ταῦτα πάντα γνωρίζοντες ὑμῖν διατελοῦμεν

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝ


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας