ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ. ΠΛΑΤΩΝΟΣΓια περισσότερο φωτογραφικό υλικό από την Ενθρὀνιση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας πατήστε εδώ: Τελετή Ενθρονίσεως Σεβασμιωτάτου 

Συμπληρώνεται σήμερα, 13 Νοεμβρίου ἕνα ἔτος ἀπό τήν ἐνθρόνιση τοῦ Ποιμενάρχου μας, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Πλάτωνος στήν Ἱερά μας Μητρόπολη. Συμπληρώνεται ἕνα ἔτος ἀπό τήν παλλαϊκή καί ἐνθουσιώδη ὑποδοχή πού ἐπεφύλαξε ὁ κλῆρος καί ὁ λαός τῆς ἐπαρχίας Λαγκαδᾶ στόν θεοπρόβλητο νέο Μητροπολίτη του. Τά «Ἄξιος» δονοῦσαν τήν ἀτμόσφαιρα, ἐνῶ οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν ἠχοῦσαν χαρμόσυνα. Ἕνα ἔτος προσφορᾶς καί ἀγάπης τοῦ Ποιμενάρχη μας στό λαό τῆς ἐπαρχίας Λαγκαδᾶ.
Ἡ ἐκλογή καί ἡ χειροτονία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐγκαινιάζει μιά νέα σελίδα στήν ἱστορία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Λαγκαδᾶ, καθώς προσθέτει στήν τετιμημένη  χορεία τῶν Ποιμεναρχῶν τῆς Ἁγιωτάτης αὐτῆς Μητροπόλεως  ἕναν ἀκόμη σεμνό Ἱεράρχη, τοῦ ὁποίου ἡ προσωπικότητα προβάλλει φωτεινή καί ἀνάγλυφη γιά πολλά ἔτη στά ἐκκλησιαστικά δρώμενα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἔμπλεοι χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως εὐχαριστοῦμε τόν Δεσπότη Χριστό, πού μᾶς ἐχάρισε ἀληθῆ ποιμένα καί διδάσκαλο, κατά τήν εὐαγγελική ρήση: «Ὁ ποιμήν ὁ καλός τήν ψυχήν αὐτοῦ τίθησι ὑπέρ τῶν προβάτων» (Ἰω.10,11), γιατί ὁ ἐπίσκοπος εἶναι ὁ πνευματικός πατέρας, ὁ καθοδηγητής καί ποιμένας. Ὅ,τι εἶναι ὁ ἥλιος καί ἡ ἀναπνοή γιά τήν ὕπαρξή μας, εἶναι ὁ ἐπίσκοπος γιά τήν πνευματική ζωή τῶν Χριστιανῶν. Εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί βρίσκεται «εἰς τόπον καί τύπον Χριστοῦ», ὅπως διδάσκουν οἱ θεοφώτιστοι Πατέρες. Τέτοια μορφή τῆς Ἐκκλησίας καί «θείῳ ἔρωτι πεποικιλμένος» ὁ Μητροπολίτης μας βρίσκεται πάντοτε εἰρηνικός στά πάσης φύσεως θέματα. 
Ἡ διαύγεια τοῦ πνεύματός του, ἡ ἡγεμονική  μεγαλοπρέπεια, ἡ ἐκκλησιαστική ἀξιοπρέπεια καί ἱεροπρέπεια, ἡ χαρισματική φωνή του, τό μουσικό του τάλαντο, ἡ θεολογική του κατάρτιση, ἡ αφοσίωσή του στήν Ἐκκλησία μας ἀπό τά νεανικά του χρόνια, ἡ σεμνότητά του, ἡ καθαρότητα τῆς ζωῆς του, ἡ ἀκεραιότητά του καί τό ἦθος, ὅλα αὐτά καί τόσα ἄλλα χαρακτηρίζουν τήν ὁλοκληρωμένη προσωπικότητα τοῦ χαρισματικοῦ Ποιμενάρχη μας, γιά τόν ὁποῖο δικαίως σεμνύνεται ἡ τοπική μας Ἐκκλησία.
Καί εἶναι γεγονός ὅτι ἡ ὁλόψυχος καί καθολική αὐτή προσφορά του στό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του ἀποτελεῖ ὄχι μόνον τό πρώτιστο χαρακτηριστικό τῆς ἀκτινοβόλου προσωπικότητός του, ἀλλ’ ἐν ταὐτῷ καί τή μυστική πηγή, ἐκ τῆς ὁποίας ἀναβλύζει ἡ ὅλη λαμπρά καί ἀγλαόκαρπος διακονία του στήν Ἐκκλησία. Ἀλλά καί ὡς ἐπίσκοπος καθημερινά ἀνταποκρίνεται μέ αὐταπάρνηση, νηφαλιότητα καί δυναμικότητα, σοφία καί σύνεση στά αἰτήματα τῶν καιρῶν καί στίς ἀπαιτήσεις τῆς νέας ποιμαντικῆς του διακονίας.
Μέ τήν ἀνάληψη τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἐντός ὁλίγου χρόνου ἀνέπτυξε πλούσια ἐθνική, θρησκευτική καί κοινωνική δράση. Συμβάλλει τά μέγιστα γιά τήν πνευματική προκοπή καί πρόοδο τοῦ ποιμνίου του ἐκδηλώνοντας παντοιοτρόπως τήν ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον του.
Τό ἀδιαμφισβήτητο γεγονός γιά τόν Σεβασμιώτατο εἶναι ὅτι ἐργάζεται μέ ἐξαιρετική φιλοπονία παραθεωρώντας τίς ἀνθρώπινες δυνάμεις καί ἀκόμα ὑπερβαίνοντας τήν ἔννοια τοῦ χρόνου. Ἀθλεῖται ὑπέρ ἄνθρωπον. Ἀγωνιστής, σθεναρός καί ἀκατάβλητος.
Καθώς μαρτυρεῖ ἡ μέχρι τώρα βιωτή του πρωτίστως προσφέρει τόν ἑαυτό του ὁλόκληρο, προκειμένου νά δώσει τήν καλή μαρτυρία Χριστοῦ καί Ἐκκλησίας. Ἀναλώνει τόν ἑαυτό του μέ τρόπο θεάρεστο καί θεοφιλῆ ὑπέρ τῆς «Ἁγιωτάτης τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ Ἐκκλησίας».
Εὐχόμεθα ὅλοι μας, ἐν μέσῳ τῶν κρισίμων περιστάσεων τοῦ ἔθνους μας, ὁ σεπτός μας Ποιμενάρχης νά λάμπει ὡς μέγα φῶς ἀληθείας, πίστεως καί ἁγιότητος, νά στηρίζει κλῆρο καί λαό καί νά χαρίζει ἐλπίδα ὑπερβάσεως τῶν ἀνυπερβλήτων προβλημάτων. Καί ὡς ἄριστος  οἰακοστρόφος καί κυβερνήτης τοῦ νοητοῦ σκάφους τῆς κατά Λαγκαδᾶν, Λητήν καί Ρεντίναν Ἐκκλησίας νά τό ὁδηγεῖ πάντοτε στό ὑπήνεμο λιμάνι τῆς ἀγάπης καί τῆς σωτηρίας τοῦ Χριστοῦ.
Εἴησαν τά ἔτη τῆς ἀρχιερατείας του πάμπολλα, ὑγιεινά, πανευφρόσυνα, πολύκαρπα καί ἀγλαόκαρπα πρός δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ καί εὔκλειαν τῆς Ἁγίας  Αὐτοῦ Ἐκκλησίας.