ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἐν Λαγκαδᾷ  31ῃ Μαΐου 2023 

                  Ἀρ. Πρωτ. 186

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Πρός τοὺς 
Πανοσιολογιωτάτους Καθηγουμένους καί τάς Ὁσιολογιωτάτας Καθηγουμένας 
τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων,
τούς Πανοσιολογιωτάτους καὶ Αἰδεσιμολογιωτάτους Προϊσταμένους καὶ Προέδρους 
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

  Ἐν ὄψει τῶν ἐπικειμένων ἐθνικῶν ἐκλογῶν καί κατόπιν καί τῆς δημοσίας δηλώσεως τοῦ Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου διά τῆς ὁποίας ὑπογραμμίζεται ὅτι: ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεανθρώπινος ὀργανισμός καί ὄχι κοσμικός καί ἐξουσιαστικός θεσμός. Δέν εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλά ζεῖ καί λειτουργεῖ μέσα στόν κόσμο τοῦτο γιά νά τον μεταμορφώσει, διακονώντας τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, κάθε πιστό, κάθε πολίτη, χωρίς διακρίσεις καί, φυσικά, ἀνεξαρτήτως τῶν πολιτικῶν πεποιθήσεων καί τῶν κομματικῶν προτιμήσεων τοῦ καθενός καί τῆς καθεμιᾶς, προτρέπομεν ὑμᾶς πατρικῶς ὅπως ἀπόσχητε ἀπό οἱανδήποτε κομματικήν-παραταξιακήν δραστηριότητα κατά τήν προεκλογικήν, ἐκλογικήν καί μετεκλογικήν περίοδον, ὡς ἐπίσης καί ἀπό ὁποιανδήποτε κομματικήν διένεξιν καί προστριβήν ἐναντίον οἱουδήποτε ἀντιθέτου πολιτικοῦ καί κομματικοῦ φορέως ἐκφράζοντες δημοσίως τήν κομματικήν σας προτίμησιν.
Ἡ ἐκλογική διαδικασία ἀποτελεῖ, πράγματι, τήν κορυφαίαν ἐκδήλωσιν καί ἔκφρασιν τοῦ δημοκρατικοῦ μας πολιτεύματος εἰς τήν ὁποίαν ὁ λαός ἐλευθέρως καί μέ πνεῦμα ὡριμότητος καί εὐθύνης διά τά πολιτικά πράγματα τῆς πατρίδος μας ἐπιλέγει καί ταυτοχρόνως ἐλέγχει τήν πολιτικήν ἐξουσίαν. Παρά ταῦτα, ὁ κληρικός, ὁ ὁποῖος δραστηριοποιεῖται ἐνεργῶς καί μαχόμενος μέσα εἰς τήν δημοκρατικήν μας κοινωνίαν καί ὀρθῶς λειτουργεῖ καί ὡς πολιτικόν καί κοινωνικόν ὄν, ὁφείλει ταυτοχρόνως νά λειτουργῇ καί νά συμπεριφέρεται πάντοτε καί μέ πνεῦμα ὑπερκομματικόν, ἑνοποιητικόν καί φιλειρηνικόν, πέραν ἀπό πολιτικάς καί κομματικάς συγκρούσεις καί διαξιφισμούς καί ἀνεξαρτήτως ἰδεολογικῆς καί κομματικῆς ταυτότητος καί τοποθετήσεως ἐπιδιώκοντας μόνον τήν ἐμπέδωσιν κλίματος συναινέσεως, συνεργασίας καί φιλλαλίας εἰς τούς κόλπους τῆς κοινωνίας μας καί ἐπ’ ὠφελείᾳ τῆς δοκιμαζομένης ἀπό τάς ἀλλεπαλλήλους καί ποικίλας κρίσεις πατρίδος μας.
    Ὅθεν, προτρέπομεν ὑμᾶς καί πάλιν καί ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν σας, ὅπως ἀποφύγητε τάς κομματικάς τοποθετήσεις καί τούς δημοσίους διαξιφισμούς πού πληγώνουν καί ὑπονομεύουν την ἑνότητα τῆς κοινωνίας καί τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μετ΄εὐχῶν πατρικῶν


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


Ο ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας